Tasques i funcions

Drets

 1. Assistir amb veu i vot, en el seu cas, a les reunions de l’Assemblea General i al Comitè Executiu en la forma establerta en aquests estatuts.
 2. Exposar a l’Assemblea i al Comitè Executiu tot el que consideri que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectiu socials bàsics.
 3. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per formar part dels òrgan de l’Associació.
 4. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 5. Ésser informats de la marxa de l’Associació i el seu estat de comptes.
 6. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 7. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 8. Formar part dels grups de treball.
 9. Rebre els serveis que l’Associació ofereixi en compliment de les seves finalitats.
 10. La resta que li atribueixin les lleis vigents.

Deures

 1. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
 2. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i contribuir al millor compliment dels objectius d’aquesta.
 3. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el pagament de quotes anuals, ordinàries o extraordinàries, que es puguin establir.
 4. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.